Direct aanmelden

Groepstrainingen
Individuele begeleiding
Workshops

Algemene Voorwaarden

U kunt de Algemene Voorwaarden van Martini Art Dojo ook hier downloaden in PDF formaat.

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle activiteiten georganiseerd door Trainingscentrum Martini Art Dojo.

Artikel 1. Aansprakelijkheid
1. Deelname aan activiteiten van Trainingscentrum Martini Art Dojo geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Trainingscentrum Martini Art Dojo kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins,  van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten van Trainingscentrum Martini Art Dojo.

2. Trainingscentrum Martini Art Dojo is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van de deelnemers, die zijn achtergelaten in, of in de nabijheid van de trainingsruimte (Dojo).

3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van Trainingscentrum Martini Art Dojo, in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.

4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Trainingscentrum Martini Art Dojo of aan derden.

Artikel 2. Betaling inschrijf- en lesgeld
1. Iedere deelnemer is, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, inschrijfgeld ad € 25,00 (Nin-Jutsu) en € 12,50 (Tai Chi) verschuldigd (Kinderen tot 16 jr. € 10,00). Dit inschrijfgeld is eenmalig en dient voor de eerste les te worden voldaan zoals hierna bepaald.
2. Betaling van het overeengekomen lesgeld vindt plaats per kwartaal en dient vooruit te geschieden en wel voor de eerste dag van ieder kwartaal. Ingeval van inschrijving in de loop van een kwartaal, zal het lesgeld voor dat eerste kwartaal naar rato worden berekend en dit bedrag dient vóór de eerste les te worden voldaan op de wijze zoals hierna bepaald.

3. In geval van een afzonderlijke cursus dient, in afwijking van het bovenstaande, betaling van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te geschieden en wel voor de eerste les van de betreffende cursus.

4. Betaling zal plaatsvinden door middel van automatische incasso. Daartoe wordt de deelnemer bij inschrijving verzocht een schriftelijke doorlopende machtiging, of in geval van een afzonderlijke cursus een schriftelijke eenmalige machtiging, aan Trainingscentrum Martini Art Dojo te verlenen, bij gebreke waarvan geen inschrijving kan plaatsvinden. In geval van een afzonderlijke cursus is eveneens contante betaling en betaling door middel van een eigen overboekingopdracht mogelijk, mits deze vóór aanvang van de betreffende cursus plaatsvindt en – ingeval van een eigen overboekingopdracht – het verschuldigde bedrag door Trainingscentrum Martini Art Dojo is ontvangen.

5. Wanneer voor de vervaldatum het lesgeld niet door Trainingscentrum Martini Art Dojo is ontvangen (deze het lesgeld niet heeft kunnen incasseren), heeft Trainingscentrum Martini Art Dojo het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van lessen in de daarop volgende periode totdat betaling geschiedt, dan wel de deelnameovereenkomst is beëindigd.
6. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te nemen.

7. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Trainingscentrum Martini Art Dojo eenmaal per jaar worden verhoogd. De deelnemer krijgt hiervan ten minste drie maanden tevoren een schriftelijke mededeling.

Artikel 3 Duur overeenkomst, opzegging en opzegtermijn.
1. De deelnameovereenkomst, die wordt aangegaan door middel van een inschrijfformulier, wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, en kan door elk van partijen worden opgezegd door hiervan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen.

2. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van een kwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van één kwartaal (drie maanden). Dit betekent dat indien een van partijen bijvoorbeeld per 1 januari wenst op te zeggen, de schriftelijke mededeling daarvan vóór 1 oktober door de andere partij moet zijn ontvangen. In geen geval vindt restitutie plaats van reeds voldaan lesgeld. Gedurende de opzegtermijn kunnen de lessen uiteraard nog worden gevolgd.

3.  Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijke cursus kan uitsluitend vóór aanvang van de cursus en onder de daartoe bij inschrijving voor die cursus te stellen voorwaarden.

 

Omgangsvorm
voor het gebruik van de Dojo

De Dojo is een speciale plaats waar mensen de mogelijkheid hebben om in alle rust en met respect voor elkaar en de omgeving te bewegen volgens Oosterse principes.

Dit betekent dan ook dat in de Dojo regels gelden en wel de volgende;

1. Je betreedt of verlaat de mat en/of  overige zalen niet zonder noodzaak en kennisgeving van de docent.

2. Voor Nin-Jutsu geldt dat je traint in een Gi, zwarte jas, zwarte broek, tabi’s (van stof). Indien er getraind wordt op Judomatten, is het niet toegestaan om schoeisel te dragen met rubber zolen. Men traint dan met tabi’s (van stof) of op blote voeten, dit ter voorkoming van beschadiging van matten. Indien er buiten getraind wordt is het bovengenoemde niet van toepassing.

3. Je neemt geheel verzorgd aan de lessen deel (schoon pak, nagels geknipt etc.)

4. Je plaatst en draagt geen scherpe voorwerpen.

5. Je betracht rust en stilte en voert geen onnodige gesprekken.

6. Het is in de Dojo niet toegestaan om te roken en te eten.

7. Het is in de Dojo niet toegestaan om met Life Blade (echte wapens) te trainen of deze mee te nemen naar de Dojo.

In alle gevallen waarin de voorwaarden en het Dojo-reglement niet voorzien beslist de leiding van de Martini Art Dojo.

Trainingscentrum Martini Art Dojo
Gerbrand Martini & Rita Kroeze
Versie September 2008